برنامه حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص درالشفاء كوثر


كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر ابراهيمي دكترنوروزي دكتر خطيب شهيدي دكتر نوروزي دكتر ابراهيمي _
عصر دكتر پور اسدي _ _ _ _ دكتر خطيب شهيدي

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ دكتر صباح _ _ _
عصر _ دكتر صباح _ دكتر طاهرزاده دكتر ايزدي دكتر طاهرزاده

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر زارعي-دكترعلوي دكتر نوشيروان پور دكتر خوش سرور دكتر زارعي دكتر دكترميرعرب دكتر علوي
عصر _ دكتر نوشيروان پور دكتر ميرعرب دكتر علوي دكتر نوشيروان پور _

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر نصيرنژاد دكترحسين نيا دكتر كرداري دكتر كرداري دكتر نصيرنژاد دكتر كرداري
عصر دكتر بحري _ دكتر يزداني دكتر بحري دكتر بحري _

كلينيك تخصصي داخلي

كلينيك تخصصي داخلي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مؤيد-دكتر اميني دكتر مؤيد-دكتر اميني دكتر اميني-دكتر صادقي دكتر اميني-دكتر اله كرم دكتر مؤيد-دكتر صادقي دكتر اميني-دكتر اله كرم
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي قلب و عروق

كلينيك تخصصي قلب و عروق

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر علوي _ دكتر قباسياه _ دكتر علوي دكتر ميراسماعيلي
عصر دكتر صالحي دكتر ميراسماعيلي _ دكتر ميراسماعيلي _ _

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ دكتر كريمي _ _  _

كلينيك تخصصي آسم و آلرژي

كلينيك تخصصي آسم و آلرژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ دكتر معرفتي _
عصر _ _ دكتر معرفتي دكتر معرفتي دكتر معرفتي _

كلينيك تخصصي روماتولوژي

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي ارتوپدي

كلينيك تخصصي ارتوپدي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر دباغيان – دكتر درستگان دكتر دباغيان دكتر همتي دكتر دباغيان دكتر دباغيان – دكتر شهرستاني دكتر برزو
عصر دكتر فاخري دكتر شهرستاني دكتر برزو دكتر برزو دكاتر شهرستاني  دكتر درستگان

كلينيك تخصصي اورولوژي

كلينيك تخصصي اورولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر جعفري دكتر مير دكتر الهياري دكتر محبوبي دكتر مير دكتر اكبري گيلاني
عصر دكتر الهياري _ _ دكتر جعفري دكتر جعفري _

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر گل محمدي دكتر داورزني دكتر ملكي دكتر ملكي دكتر آخوندي دكتر نژاد سنگسري
عصر دكتر پايدار دكتر نژاد سنگسري دكتر گل محمدي دكتر پايدار _ _

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ _ _ دكتر محمدي _

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مستوفيان _ دكتر سجاديان _ دكتر مستوفيان _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي پوست و مو

كلينيك تخصصي پوست و مو

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ دكتر مستقيمي طهراني _ دكتر مستقيمي طهراني دكتر تائبي
عصر _ _ _ دكتر تائبي _ _

كلينيك تخصصي اطفال

كلينيك تخصصي اطفال

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر غروي دكتر معرفتي دكتر ميرناصري دكتر غروي دكتر معرفتي دكتر ميرناصري
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر آهنگري دكتر معصومي دكتر احمدي دكتر اويسي دكتر محمدي دكتر فدوي
عصر _ _ دكتر بني فاطمه _ _ دكتر نقاش

كلينيك تخصصي نفرولوزي

كلينيك تخصصي نفرولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ دكتر اويسي دكتر يحيايي _ _  _
عصر _   _ دكتر يحيايي _ _ _

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مهرباني-دكتر روستائي-دكتر بهرامي دكتر مهرباني-دكتر نابغ-دكتر صفاري دكتر مهرباني-دكتر روستائي-دكتر بهرامي دكتر مهرباني-دكتر بهرامي-دكتر صفاري دكتر مهرباني-دكتر روستائي-دكتر بهرامي دكتر بهرامي-دكتر صفاري
عصر دكتر مهرباني-دكتر روستائي دكتر مهرباني-دكتر نابغ-دكتر صفاري دكتر مهرباني-دكتر روستائي دكتر مهرباني-دكتر صفاري دكتر مهرباني-دكتر روستائي _

برنامه حضور پزشکان

Updated on 2018-01-06T14:04:16+00:00, by super.