برنامه حضور پزشكان متخصص و فوق تخصص درالشفاء كوثر


كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر ابراهيمي _ دكتر شريفي _ دكتر ابراهيمي دكتر پور اسدي
عصر _ _ دكتر خطيب شهيدي _ _ دكتر خطيب شهيدي

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

كلينيك تخصصي جراحي مغز و اعصاب

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ _ دكتر طاهرزاده دكتر طاهرزاده  _

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

كلينيك تخصصي چشم پزشكي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكترعلوي دكتر نيشابوري دكتر خوش سرور-دكتر نيشابوري _ دكتر دكتر زارع دكتر علوي-دكتر نيشابوري
عصر _ دكتر نوشيروان _ دكتر علوي دكتر نوشيروان  _

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

كلينيك تخصصي گوش و حلق و بيني

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _  _
عصر _ دكتر يزداني دكتر يزداني _ دكتر راجي _

كلينيك تخصصي داخلي

كلينيك تخصصي داخلي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مؤيد-دكتر اميني دكتر اميني دكتر اميني دكتر اميني-دكتر اله كرم دكتر مؤيد دكتر اميني-دكتر اله كرم
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي قلب و عروق

كلينيك تخصصي قلب و عروق

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر علوي دكتر ميراسماعيلي دكتر قباسياه دكتر ميراسماعيلي دكتر علوي  _
عصر دكتر صالحي _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

كلينيك تخصصي ريه و بيماري هاي تنفسي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ دكتر كسرايي
عصر _ _ دكتر كريمي _ _  _

كلينيك تخصصي آسم و آلرژي

كلينيك تخصصي آسم و آلرژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

كلينيك تخصصي بيمار هاي عفوني و گرمسيري

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ دكتر معرفتي دكتر معرفتي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي جراحي پلاستيك

كلينيك تخصصي روماتولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ _ _
عصر _ دكتر هاديلو _ دكتر هاديلو _ _

كلينيك تخصصي ارتوپدي

كلينيك تخصصي ارتوپدي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر برزو دكتر نوذرنژاد دكتر همتي دكتر سليماني دكتر فاتح-دكتر يحيي زاده دكتر برزو
عصر دكتر فاتح دكتر درستگان دكتر برزو دكتر برزو دكتر فاخري  دكتر درستگان

كلينيك تخصصي اورولوژي

كلينيك تخصصي اورولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر جعفري دكتر مير دكتر جعفري دكتر جعفري دكتر مير _
عصر دكتر الهياري _ _ دكتر جعفري _ دكتر رسوليان

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

كلينيك تخصصي جراحي عمومي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر گل محمدي _ _ _ دكتر آخوندي دكتر سنگسري
عصر دكتر پايدار دكتر نژاد سنگ سري دكتر گل محمدي دكتر پايدار _  _

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

كلينيك تخصصي كنترل و درمان درد

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ _ _ دكتر محمدي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

كلينيك تخصصي اعصاب و روان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر مستوفيان _ _ _ دكتر مستوفيان _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي پوست و مو

كلينيك تخصصي پوست و مو

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ دكتر تائبي دكتر مستقيمي طهراني دكتر تائبي دكتر مستقيمي طهراني _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي اطفال

كلينيك تخصصي اطفال

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ دكتر غروي _ دكتر معرفتي _
عصر _ _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

كلينيك تخصصي زنان و زايمان

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح دكتر آهنگري دكتر معصومي دكتر احمدي دكتر اويسي دكتر محمدي دكتر فدوي
عصر دكتر مامائي دكتر مامائي دكتر بني فاطمه _ دكتر مامائي دكتر نقاش

كلينيك تخصصي نفرولوزي

كلينيك تخصصي نفرولوژي

زمان شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح _ _ دكتر يحيايي _ _  _
عصر _  _ _ _ _ _

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

كلينيك تخصصي دندانپزشكي

 شنبه تا پنجشنبه در دوشيفت صبح و عصرتوجه:‌ نوبت دهي حضوري تمامي پزشكان راس ساعت 6 صبخ و نوبت دهي تلفني به صورت 24 ساعته مي باشد. 

كلينيك عمومي شامل : پزشك عمومي ، تزريقات ، سرم تراپي زنان و مردان و داروخانه به صورت شبانه روزي (حتي ايام تعطيل) فعال مي باشد.

برنامه حضور پزشکان

Updated on 2020-06-01T15:18:31+00:00, by super.