دارالشفاء در يك نگاه

 در سايه الطاف  خداوند متعال و عنايات حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام و در پرتو دورانديشي حضرت آيت الله محمدي ري شهري توليت آستان مقدس در راستاي تداوم توسعه خدمات فرهنگي واجتماعي و به منظور فراهم آوردن امكانات مناسب درماني براي زائران ، مجاوران و ارادتمندان اين امامزادگان واجب التعظيم عليه السلام ، مركز درماني دارالشفاء كوثر در سال 1383 در جوار حرم مطهر افتتاح شد تا اولين گام در راه برآوردشدن آرزويي  بزرگ كه داشتن يك مركز درماني خيريه براي خدمات رساني به مسلمانان داخل و خارج از كشور و جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني مردم محروم منطقه و نيز ارائه خدمات درماني به پرسنل آستان مقدس در فضايي قابل قبول برداشته شود .

اين مركز درماني درمكاني به مساحت 6500 متر مربع و در چهار طبقه احداث شده است. اعضای محترم هیئت امناء و هیئت مدیره درمانگاه به شرح زیر می باشد:اعضای محترم هیئت امنای دارالشفاء

جناب آقاي محمدحسين رضايي

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي سيدعلي يزدي خواه

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي جواد علي اكبريان

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي دكترسيدعليرضاعارف

رياست دارالشفاء, عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي دكترسيدجوادميراسماعيلي

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي حسين توكلي كجاني

عضو محترم هیئت امناء

جناب آقاي دكتر طاهردرودي

عضو محترم هیئت امناءاعضای محترم هیئت مدیره دارالشفاء

جناب آقاي جواد علي اكبريان

رئبس محترم هيئت مديره

جناب آقاي دكترسيدعليرضاعارف

دبير محترم هيئت مديره, رياست دارالشفاء

جناب آقاي دكترسيدجوادميراسماعيلي

عضومحترم هيئت مديره

جناب آقاي دكتررضاپايدار

عضو محترم هيئت مديره

جناب آقاي دكترحسين توكلي كجاني

عضو محترم هيئت مديره

درباره دارالشفاء

Updated on 2023-08-29T11:16:58+03:30, by super.